"Leveransvillkoren nedan gäller vid försäljning till företag/organisationer.
Vid försäljning till privatpersoner tillämpas
konsumentköplagen"för WIBO FÄRG AB:s produkter

1. Tillämplighet
Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan å ena sidan WIBO ("säljaren") och å andra sidan köpare eller beställare av WIBO:s produkter. Bestämmelserna gäller även mellan å ena sidan Wibo och å andra sidan arkitekter, antikvarier, upprättare av underlag för anbud eller andra som föreskriver produkterna, nedan gemensamt benämnda "föreskrivande".
WIBO´s produkter benämnes nedan med termerna "produkt" eller "gods".
Avvikelser från leveransbestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.
Vid försäljning till konsument gäller konsumentköplagen framför dessa villkor.

2. Kvantitet
Avtalad vikt, volym eller angivet antal får av leverans- och produktionstekniska skäl över- eller underskridas med högst 10 %.

3. Leverans
Leveransklausuler tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.
Om ingen leveransklausul särskilt har avtalats anses leverans ske Ex works.

4. Leveranstid
Har parterna i stället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat en tidsrymd inom vilken leverans skall ske, löper denna från tidpunkten för avtalets ingående.
Leveranstid beräknas allmänt för kulört färg till 3-5 arbetsdagar beroende på säsong.
Om leveransförsening uppstår på grund av force majeure eller av orsak som köparen svarar för, skall leveranstiden förlängas med tid, som under hänsynstagande till alla omständigheter i fallet kan anses skälig.
Om säljaren inte levererar godset inom avtalad tid eller inom den i föregående stycke nämnda förlängda leveranstiden, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till säljaren fastställa skälig slutlig frist för leverans och att därvid ange att köparen avser att häva avtalet, om leverans inte sker inom denna frist.
Om avtalet avser successiva leveranser skall varje leverans betraktas som en fristående försäljning.
Om leverans inte skett inom den slutliga fristen har köparen rätt att häva avtalet beträffande ej levererat gods genom skriftligt meddelande till säljaren.
Om köparen häver avtalet enligt tredje stycket, har han rätt att inom skälig tid kräva ersättning av säljaren för den merkostnad som åsamkats honom och som han inte kunnat undvika vid anskaffning av motsvarande gods från annat håll. Härigenom utesluts köparen från varje annan rätt till ersättning med anledning av säljarens leveransförsening.
Om köparen inte häver avtalet, är han inte berättigad till någon ersättning med anledning av säljarens försening.

5. Pris
Prislistor redovisas separat. Priserna gäller tills vidare. Säljaren förbehåller sig rätten att löpande justera priserna om råvarupriser eller andra oförutsedda kostnader och avgifter kräver detta. En allmän justering av priserna görs i början av varje nytt kalenderår.
Har bestämt pris avtalats och införs efter avtalets slutande för godset export- eller importavgift, tull, skatt eller annan liknande pålaga, eller sker ändring härav, och förhållandet inte beaktats i avtalet, förbehåller sig säljaren rätten att ändra priset i motsvarande mån.

6. Betalning
Om ej annat överenskommits skall full betalning erläggas inom 30 dagar från fakturadatum. Fakturering sker generellt dagen efter avtalad leveransdag. Om köparen ej betalar i rätt tid, har säljaren rätt till dröjsmålsränta med en räntesats om 18 %.
Om köparen underlåter att ta emot/avhämta godset på fastställd dag, skall betalning ändå erläggas som om leverans skett enligt avtalet.
Förorsakar köparens dröjsmål med betalning säljaren kostnad i form av kurs-, inflations- eller devalveringsförlust eller uppkommer därigenom andra kostnader såsom kostnader för betalningspåminnelser, lagerhållning m m, skall köparen ersätta säljaren dennes kostnader.
Har köparen inte betalat inom en (1) månad från förfallodagen, har säljaren rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada han lidit genom dröjsmålet.

7. Insolvens m m
Finns skälig anledning att anta att köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger säljaren från tid till annan rätt att kräva att godtagbar säkerhet för betalning ställs, innan ytterligare leveranser verkställs. Sker ej detta utan dröjsmål avseende såväl verkställda som förestående leveranser, äger säljaren rätt att häva avtalet vad avser ej levererat gods.
Godset förblir säljarens egendom, till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag.

8. Garanti/ansvar för fel
Säljaren lämnar enligt nedan garanti på levererade produkter under en tid av sex (6) månader från produktionsdagen under förutsättning att de förvarats i oöppnad originalförpackning inomhus eller på annat lämpligt tempererat förvaringsställe (5-20°C). Garantin omfattar alla de i en produkt ingående komponenterna liksom att dessa svarar mot innehållsdeklarationen, att dessa håller rätt kvalitet och mängd samt att produkten är tjänlig för sitt ändamål.
Om köparen visar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende, förbinder sig säljaren att byta ut sådant gods. Om fel misstänks föreligga eller upptäcks på levererad produkt, skall allt målningsarbete med den aktuella produkten omedelbart avbrytas och kontakt tas med säljaren för konsultation. Den aktuella produkten skall också omedelbart förpackas på ett godtagbart sätt och återsändas till fabriken för analys.
För att säljaren skall kunna göras ansvarig för fel i gods skall reklamation göras skriftligen och utan att oskäligt dröjsmål räknat från den dag köparen märkt eller bort märka felet - dock aldrig senare än två år från leveransdatum. I fråga om fel som köparen utan svårighet bort märka vid mottagandet åligger det honom dessutom att genast efter mottagandet underrätta säljaren om felet. Om köparen underlåter att underrätta om vad som angetts i detta stycke, förlorar han rätten till utbyte enligt ovan angiven garanti. Vid köparens reklamation förbehåller sig säljaren alltid rätten att göra en besiktning av aktuella målningsarbeten m m. Vidare förbehåller sig säljaren rätten att verkställa rättelse om det kan visas att det är säljarens produkter som är felaktiga.
Även om säljaren i något speciellt fall skriftligen påtagit sig ansvar för ett visst individuellt behandlingsprogram, utgår aldrig ersättning:

  • om inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnas om underlaget på vilket färgen skall påföras,
  • om den reklamerade produkten övermålas eller borttages innan säljaren fått möjlighet att göra en besiktning,
  • om arbetet ej utförs enligt säljarens arbetsbeskrivningar,
  • om arbetet på annat sätt utförts undermåligt,
  • om köparen ej informerat målningsansvarig om säljarens anvisningar eller denne underlåter att följa dem, samt
  • om säljarens produkter används tillsammans eller blandas med produkter av annat fabrikat, vilka ej godkänts av säljaren.

Om säljaren inte byter ut felaktigt gods inom skälig tid efter det att köparen anmärkt mot felet enligt andra stycket, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet vad avser felaktigt gods. Fel eller brist i enstaka leverans berättigar inte till annullering av kontraktet/beställningen i dess helhet. Om köparen häver avtalet, har han rätt till ersättning av säljaren för den merkostnad som köparen åsamkats vid anskaffning av motsvarande gods från annat håll. Sådant krav på ersättning skall framställas inom 8 dagar räknat från hävningen.
Utöver vad som föreskrivs ovan har säljaren inte något ansvar för fel eller för försummat utbyte av felaktigt gods. Säljaren är således inte skyldig att utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock ej om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Beträffande säljarens ansvar för lämnad produktinformation, se nedan.

9. Produktinformation m m
A. Rekommendationer
Säljaren tillhandahåller vid sidan om sina produkter rekommendationer i form av generella arbetsbeskrivningar och informationer om produkterna som köpare, beställare, föreskrivande, hantverkare och andra som tar befattning med dessa bör ta del av före målning. För fullgott resultat är det mycket viktigt att nyss nämnda rekommendationer läses noggrant. Köparen/beställaren svarar för att personer som i senare led tar befattning med produkterna får ta del av detta material i god tid före det att målning påbörjas.

B. Ansvar för annat än produkterna
OBSERVERA att säljaren t ex genom sina rekommendationer aldrig ikläder sig någon garanti eller något ansvar för det individuella slutresultat som beställaren vill uppnå efter användning av produkterna. Resultatet beror nämligen främst på hur underarbete och applicering sker, på hur underlaget är beskaffat samt på temperaturförhållanden, fuktighetsgrad etc. Rekommendationerna är alltså endast generella råd. Lekman som inte önskar anlita en målerifirma för utförande av större arbeten bör i varje fall konsultera en välrenommerad sådan med erfarenhet av produkterna för besiktning och instruktion på plats innan arbetena påbörjas, eftersom linoljefärger kräver större kunskaper och noggrannhet vid användningen än akrylatlatex-, alkydoljefärger eller andra konsumentanpassade färger.

C. Kulöravvikelser
Det åligger köparen att före målning med bruten färg se till att kulören är godkänd av föreskrivande/-beställare innan målningsarbetet påbörjas. Provyta bör göras i det utrymme som skall målas med hänsyn till lokala ljusförhållanden. Provytans storlek bör stå i proportion med målningsbar nettoyta. Vid t ex fasad-/väggmålning bör denna ligga inom 1-2 m2. Har målningen påbörjats anses kulören vara godkänd och kan ej reklameras som felbruten. Kulöravvikelser beroende på olika pigments UV-beständighet eller påverkan av luftföroreningar ersätts ej.

D. Beställares m fl ansvar
Det åligger beställare/köpare/föreskrivande att vid renoveringsmålning noga undersöka underlaget och skriftligen meddela dess beskaffenhet till säljaren, så att denne kan anpassa tillverkningen efter detta. Om sådan undersökning inte utförs innan färgen beställs och målningsarbetena påbörjas, utgår ingen ersättning vid eventuell framtida reklamation.
Om beställaren anlitar av säljaren ackrediterad personal eller utomstående besiktningsman för att ta fram en objektsanpassad arbetsbeskrivning, åligger det beställaren att tillse att fabriken får ta del av denna.
Om målningsarbetena skall utföras av målerifirma, skall beställaren tillse att den aktuella entreprenören har god kännedom om och erfarenhet av målning med linoljebaserade färgsystem.
Säljarens färger ingår i noggrant utprovade system och får inte påföras eller blandas med produkter av andra fabrikat. Önskar man ändå använda säljarens produkter ihop med eller på produkter av annat fabrikat, skall fabriken kontaktas och ett skriftligt godkännande lämnas innan målningen påbörjas.
För eventuella frågor om produkternas egenskaper och förutsättningar kan man under dagtid vända sig till säljarens kundtjänst, tel nr 031-23 82 60.


10. Produktansvar (skadebringande egenskaper)
Säljaren svarar för personskador endast i den mån skadeståndsskyldighet föreligger enligt produkt-skadelagen.
För eventuella skador på fast eller lös egendom påtar sig säljaren inget som helst ansvar. Vid renoveringsmålning med säljarens produkter på befintliga gamla färgskikt utgår t ex ingen ersättning för flagande eller spjälkande färg, om den gamla färgen släpper från underlaget. Ansvaret för att befintligt underlag vid renoveringsmålning är lämpligt att övermålas ligger helt på köparen.
Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.
Om tredje man framställer krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada som avses i denna punkt, skall andra parten genast underrättas härom.
Part är skyldig att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlat frågan om ersättningskrav mot någon av parterna, om kravet grundas på skada som påstås vara orsakad av det levererade godset.

11. Ansvarsbegränsning
Säljaren påtar sig enligt detta avtal under inga förhållanden ett större skadeståndsansvar än motsvarande fyra gånger den köpta varans värde - dock högst ett belopp på tre (3) basbelopp (1998 = 109.200 kr) enligt lag om allmän försäkring.

12. Force majeure
Om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport-, väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot varan.
Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.
Om befrielsegrund hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de merutgifter denne får vidkännas för att säkra och skydda godset.
Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i första stycket, har vardera parten utan inskränkning av vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten.

13. Tvist
Tvist i anledning av avtalet skall bedömas enligt svensk lag.
Sådan tvist skall avgöras på säljarens hemort av en skiljeman enligt svensk lag om skiljemän. Rör tvisten belopp som vid talans väckande uppgår till högst 50.000 kr exklusive ränta och mervärdesskatt har part dock rätt att föra talan inför allmän domstol i säljarens hemort.
Om gods för vilket betalning ej erlagts i rätt tid ej reklamerats enligt ovan, är säljaren oförhindrad att oavsett vad ovan sägs ansöka om betalningsföreläggande.

Göteborg december 1998