WIBO FÄRG AB verkar inom en bransch med hög kemikalieanvändning där man i de flesta fall inte vet vilken långsiktig påverkan ämnen som används har på vår miljö.
Användandet av olika nya tillsatsmedel tenderar dessutom att öka i omvänd proportion till en generellt minskande volymtorrhalt.

En lägre volymtorrhalt innebär automatiskt ett ökat användande av lösnings- och spädningsmedel som avgår vid appliceringen. Dessa påverkar miljön negativt oavsett om de utgörs av aromatiska kolväten eller vatten.


Petroleumbaserade lösningsmedel är mer eller mindre direkt hälsovådliga för brukaren och påverkar dessutom naturen negativt med bl.a. ökande mängder markozon. Vatten är en färskvara som kräver användande av miljöpåverkande konserveringsmedel i direkt proportion till den använda mängden vatten. Dessutom ökar behovet av olika kemiska tillsatser för att få hanterbara slutprodukter.

Färger spädda med vatten kräver generellt mycket fler tillsatser än färger spädda med nafta eller terpentin. Vattenburna färger invaggar dessutom oinitierade i en falsk känsla av säkerhet eftersom vatten anses vara ofarligt och färgprodukter innehållande vatten därför oftast betraktas och marknadsförs som ofarliga för miljön.
Eftersom nästan alla färgprodukter påverkar miljön mer eller mindre vore det bäst för miljön om man inte målade alls. Då detta är ett orealistiskt alternativ måste det näst mest miljövänliga vara att måla så sällan som möjligt.

WIBO FÄRG AB kommer därför att verka för en ökad kvalité på de färger som säljs och marknadsförs så att ommålningsintervallerna förlängs maximalt och behovet av färgprodukter för renoveringsmålning därför minskar på sikt.

För att uppnå detta skall vi arbeta enligt följande mål:

Externt

 • Att genom föredrag och kurser öka medvetandet hos de professionella färgbeställarna om färgmaterialets miljöpåverkan och vilka alternativ det finns.

 • Att genom offentlig debatt medvetandegöra den breda allmänheten om volymtorrhaltens betydelse för minskning av lösningsmedelsanvändningen. Vår erfarenhet är att de flesta färgköpande konsumenter vill ha så mycket färg i burkarna som möjligt.

 • Att påverka berörda myndigheter så att regelverk och föreskrifter är adekvata i förhållande till det dom skall reglera.

 • Att påverka de olika miljömärkningssystemen så att en klassning verkligen innebär en förbättring av miljön.

 • Att verka för en bredare återgång till hantverksmässiga färgprodukter eftersom dom generellt har betydligt mindre miljöpåverkan och ger längre underhållsintervaller än moderna färgsystem.

Internt

 • Att aktivt minska lösningsmedelsanvändningen där den inte ger några tekniska/hållbarhetsmässiga fördelar. Idag utgörs ca. 15-20% av vår produktion av olika ämnen som avdunstar (bransch Ø ca. 60%) och målsättningen är att denna del skall minska procentuellt, alternativt ersättas med mindre miljöbelastande produkter om och när sådana finns tillgängliga.

 • Att dra ned antalet miljöbelastande kemikalier/tillsatser till ett absolut minimum i förhållande till produkternas funktion, samt att aktivt undersöka möjliga ersättare med lägre miljöbelastning till de som krävs för en långsiktigt hållbar produktion.

 • Att planera vår produktion så att vi får ut maximalt med ett minimum av energiåtgång, samt försöka påverka så att huvudsakligen återvinningsbar energi används.

 • Att återanvända alla rester vid fabrikation så att enbart ett minimum måste skickas på deponi eller destruktion.

 • Att genom kontinuerlig information och internmärkning (minimum Kemikalie-inspektionens klassning) som alla anställda skall känna till, minska eller eliminera riskerna med kemikaliehanteringen så inte den enskilde individen eller miljön drabbas p.g.a. felhantering.

 • Att de lagar och förordningar som reglerar verksamheten alltid skall betraktas som lägsta acceptabla nivå.

 • Att uppmuntra de enskilda anställda till att tänka på sin arbetsplatsmiljö så att företaget blir och upplevs som en kreativ arbetsplats med höga krav på kvalité och miljö.

Denna miljöpolicy skall uppdateras rullande efterhand som målen uppfylls och revideras minst 1 ggr. per år tillsammans med de anställda.

Företagets VD är dock ytterst ansvarig för att miljöpolicyn följs och uppdateras.

 
 
X