Klicka på begynneslebokstaven på det ord du söker så
hamnar du rätt i ordlistan.A

acikulär - nålformiga partiklar

airless-spruta - pump som genom tryck pressar ut färgen/spacklet genom sprutmunstycket

akrylatlatex - bindemedel framställt genom polymerisation av olika vinyl- och/eller akrylföreningar, i daligt tal "plastfärg"


alabaster - naturgips, se"kalciumsulfat"

aldehyd -se hemsida

alkali - lutsalt, spisaska i vatten, metalloxiderna kali-, natron- och ammoniak lösta i vatten

alkydolja - bindemedel som tillverkas genom att man kokar ihop t.ex. tallkåda med linolja eller rapsolja

alkydoljefärg - färg där bindemedlet består av alkydolja

aluminium - metalliskt grundämne som ingår i lerjord

aluminiumtrifosfat - rostskyddspigment

AMA-kod - Allmän Material- och Arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten, beskriver underlag och behandling och översätter det i sifferkoder

ammoniak - ammoniakgas = blandning av kväve och väte, ammoniak i vattenlösning innehåller normalt 5-10 % ammoniak med ett pH på ca. 10-12. Används som avfettande tvättmedel före målning. Närbesläktade ämnen är salmiak och hjorthornssalt.

anatas - oxid av titan. Lite ovanligare form av titanoxid.

anilinfärger - organiska färger, tjärfärger tillverkade av stenkolsolja,

animaliskt - något som tillhör djurriket

anstrykare - rund pensel med hår av svinborst

antioxidanter - Syre är en förutsättning för liv, men syret är även aggressivt och kan angripa och bryta ned t.ex. DNA , proteiner eller celler. Därför producerar växter och djur antioxidanter som neutraliserar de farliga reaktionsförloppen.

applicera - påföra

aromater - kolväten som har en särskild ringstruktur (bensenring) = bensen, fenol, naftalen, toluen, xylen

avfettning - att med lacknafta eller något annat lösningsmedel byggt på alifatiska- och/eller aromatiska kolväten göra ren en (metall) yta från fett och smuts

Tillbaka till upp

B

balsamterpentin - blandning av eterisk balsam och harts, utvinns ur barrträd

bariumsulfat - barium = metalliskt grundämne, förekommer i naturen huvudsakligen som sulfatet tungspat, bariumsulfat (barium, svavel, syre) används som fyllnadsmedel och pigment i färg, andra namn = barytvitt, blanc fixe, permanentvitt eller täckvitt

barytvitt - se bariumsulfat

basiskt - ämnen med ett pH överstigande pH 7 - t.ex. såpa, soda, ammoniak, lut, etc.

benlim - avkok på företrädesvis ben från nötkreatur där limämnena i benet kokats ur och koncentrerats till kakor eller flingor, jämför gellatin

benlimspackel - ett spackel som tillverkas på pärllim (benlim), krita och vatten

bensin - en blandning på olika kolväten som kommer från bergolja

Berzelius - Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), internationellt känd svensk kemist som bl.a. upptäckte flera grundämnen

beta (plåt) - med syra (saltsyra, svavelsyra, fosforsyra, citronsyra) tvätta bort feta transportrostskyddsfilmer

bets - infärgning med pigment löst i vatten eller sprit, även genom olika kemikalier

bindemedel - det som håller ihop och kvar färgfilmen mot underlaget

bivax - vax framställt av honungsbin,

bladschellack - Schellack produceras av en liten spolformad purpurröd lus vid namn Lucifer Lacca där honan söker upp kvistar med späda skott och suger i sig näringen. För att skydda sin avkomma producerar hon ett sekret som stelnar runt kvisten. De träd som angrips är indiska Kusum, Pallas, Ber, Ghont samt vissa fikusarter.

blekjord - Urlakningsskikt i podsoljord. Kallas också blekjord. Den bleka färgen kommer sig av att mineralkorn med hög andel kisel är dominerande eftersom många andra ämnen har lakats ut.

blanc fixe - se bariumsulfat

blykromat - krom är ett grundämne som bildar föreningar med starka färger som t.ex. kromgult, kromorange, kromrött, etc. vilka alla är blykromater

blymönja - rostskyddsfärg som blandades på en orangeröd blyoxid och linolja

blyvitt - Metallen bly förvandlas till blyvitt under inverkan av koldioxid, fukt, luft och något surt

blåsbildning - i färgsammanhang menas att färgfilmen släpper från underlaget utan att filmen går sönder - det bildas istället en "blåsa", vanligast förekommande när bortskrapning av gammal färg varit bristfällig

blåst linolja - oljan värms till 70-120°C och genom inblåsning av luft blir oljan tjockare och får en kortare torktid

bolus - se "lerjord"

board - se "träfiberskiva"

borstpensel se "anstrykare"

bredspackling - att med en spackel jämna till och täcka en hel yta med spackel

brokettmålning - man målar t.ex. en mörkare bottenfärg och målar över med en ljusare färg eller lasyr som man sedan bearbetar så att den undre färgen lyser igenom i mönster

brookit - oxid av titan. Lite ovanligare form av titanoxid.

brunocker - ockra som innehåller en liten mängd mangan

brun umbra - umbra som innehåller en större mängd mangan

bränd umbra - umbra som upphettats till 1000-1100 °C

C

Carraghenmossa - islandsmossa, blötlades, kokades och silades för att användas till limfärg i tak som inte skulle ha någon glans

caranubavax - vax som utvinns från bladen av en palm I Brasilien

cellulosalim - vegetabiliskt lim gjort på stärkelse ifrån t.ex. majs, vete, råg, potatis, etc.

Courtois - Bernard Courtois (1777-1838), fransk kemist från Dijon som bl.a. försökte ersätta blyvitt med zinkvitt


Tillbaka till upp


D

daggpunkt - den temperatur då vattenångan i luften avsätts som dagg

dekorationsmåleri - att med olika färger/tekniker smycka eller dekorera ett föremål eller ett rum

densitet - täthet, specifik vikt, vikten i förhållande till volymen

dextrin - stärkelseklister, tillverkas av mjöl eller potatismjöl

destillera - tappa (ur), droppa (ut), att lösa ut ett ämne från ett annat med hjälp av t.ex. alkohol eller vattenånga.

diffusion - utbredning, spridning (i rummet), t.ex. hur vatten i ångform passerar genom en vägg

dispersion - finfördelning av fasta kroppar i en vätska


Tillbaka till uppE

ekådring - att med färg och pensel efterhärma ekträets ådring på ett material som inte består av ek

elektrolyt - en vätska som innehåller joner

elementpensel - vinkelpensel, platt pensel med långt skaft där borsten sitter i vinkel mot skaftet för att komma åt på svåråtkomliga ställen

emulsion - blandning av vätskor som utan emulgering är oförenliga t.ex. olja och vatten

emulsionsfärg - färg där man blandat vatten och olja med hjälp av en emulgator, t.ex. ägg, såpa, etc.

ergonomi - anpassning till människan så att belastningar minskar

eruptiv - vulkanisk

estrar - se hemsidan

eternit - asbestcementplattor

100 µm - 1/10 millimeter

extrahera av latinets extrahere - av ex = ut, att (dra) ut, att (ta) ut

van Eyck - Jan van Eyck (1385-1441) renässansmålare som tillsammans med sin bror Hubert var bland de första att utveckla perspektivmåleriet i oljefärg

Tillbaka till uppF

fabriksfärg - färg som massproducerats på fabrik, motsatts - hantverksmässigt tillverkad färg anpassad till objekt

fabriksgrund - grundfärg som anpassats för att kunna appliceras i målningsmaskin

Falu Rödfärg - traditionell slamfärg (pigment, vatten, mjöl, olja) som pigmenterats med järnoxidrött från Falu koppargruva

fasspont - bräda/panel där man fräst ett spår (ränna, not) i kanten vilken man kan sammanfoga med en annan bräda där kanten hyvlats ned till en spånt (fjäder) så den passar i spåret

fast underlag - måleriteknisk term för en tidigare målad yta där man noggrant skrapat bort all gammal färg som sitter löst

fenolhartser - fenoler utvinns ur trä- och stenkolstjära, kokades ihop med kolofoniumharts (tallkåda) och kinesisk träolja och användes som snabbtorkande golvlack, övergavs på grund av kraftig gulning

fernissa - genomskinligt bindemedel, oftast blandning mellan olja och harts, som tunt utstruken på en yta torkar och bildar en hård (skydds-) film

"fet" färg - en färg som görs med en större andel linolja och utan lösningsmedel

fett - se hemsidan

fettsyror - Fettsyror är långa kedjor av kolatomer med en syragrupp i ena ändan. De består av ett varierande antal kolatomer (vanligtvis ett jämnt antal), och kan dessutom ha en eller flera dubbelbindningar mellan kolatomerna. Finns i tvål, tvättmedel, plast och gummi, stearinljus och färg. Vilken typ av fettsyror som ingår i bindemedlet i en färg, påverkar färgfilmens egenskaper.

fett virke - trä som innehåller mycket kåda

filmbildningsförmåga - förmågan hos bindemedlet i en färg att bilda film, se "fettsyror"

fiskhårspensel - flat, tunn fördrivare, ursprungligen med borst av björnhår, illerhår, gethår eller blandningar av dessa

fiskolja - animalisk olja, sill- eller valolja som efter destillation och upphettning används vid tillverkning av alkyder

ftalsyra - syntetiskt tillverkad organisk syra som används för att bygga t.ex. alkydolja, ftalater (mjukgörare i plaster), ftalocyaniner (pigment t.ex. ftalogrönt)

fuktkvot - fuktkvot är definierat som förhållandet mellan vikten vatten i ett material i relation till vikten torrt material.

fullton - i färgsammanhang - ett pigments kulör utan påverkan från några andra pigment vare sig vitt, svart eller kulört

furu - (Pinus Silvestris) Tall, används till snickerier in- och utvändigt, möbler, lister, altangolv, tidigare även som ytterpanel

färdigstrykningsfärg - Sista lagret färg som ger slutkulör och finish

färg - a) synintrycket av ljusstrålarnas våglängder när de träffar ögats näthinna (gult, rött, grönt, blått, etc.)
b) flytande lösning som har en viss kulör vilket kan fästa på föremål och ändra befintlig kulör till lösningens. Vanligtvis pigment eller färgämne löst eller blandat i vatten, olja, lösningsmedel, etc.

färgdimma - uppkommer när man sprutmålar med färg och munstycket är felinställt så att färgpartiklarna bildar en fin dimma i luften. Kan även uppstå vid snabb målning med roller

färgfilm - den färg som är kvar på föremålet man målat

försnitta - späda ut t.ex. pigment med krita eller bariumsulfat

förtjockare - kan utgöras av bl.a. krita, cellulosa, vax, etc. Används t.ex. för att ge salva "salv"- konsistens eller för att färgen inte skall rinna utan hänga kvar på det föremål man målat

förtvålning - Förtvålning innebär att fettsyra reagerar med en bas och bildar ett salt. Vanlig tvål är salt av t ex stearinsyra och natriumhydroxid (kaustik soda). Fettsyrans svans är fettlöslig medan huvudet, som bildar saltet, är vattenlöslig. Tack vare det kan tvålmolekylen binda både till den feta smutsen och samtidigt vara löslig i vattnet. Fettpartikeln följer då med ut i vattnet och kan sköljas bort.


Tillbaka till upp


G

galv - galvanisering = att skydda stål ifrån korrosion. Genom att lägga på ett lager zink ovanpå metallen kommer zinken att fungera som "offerskikt" och därmed förhindra att stålet rostar.

galvanisk rost - när två metaller med olika ädelhet sitter ihop och utsätts för t.ex. en saltlösning bildas galvanisk rost.

gardinbildning - rinn som uppstår när man målat för flödigt med en tunn färg/olja/lack eller vid långsam tork och tunga pigment

gips - se "kalciumsulfat"

gipsskiva - skiva av gips med ytskikt av specialtillverkad papp på båda sidor, avsedd för inklädnad av invändig vägg och tak

gjutjärn - järn med hög halt av kol som gör det sprött

glansvärde - en ytas reflektionsförmåga, vinkeln på ljuset som reflekteras mäts i en skala från 0-100 där 0 är helmatt (inget ljus reflekteras) och 100 högblankt (allt ljus reflekteras)

gran - (Picea abies) används till pappersmassa, ytterpanel och vid terpentinframställning

grottmålningar - från yngre stenåldern (paeolitisk tid 8.300 - 40.000 f.Kr.) ex: Altamira-grottan i Spanien (Santander) och Lascaux-grottan i Frankrike (Dordogne) ca. 16.000 - 18.000 f.Kr. eller Aborigini-konst i Australien (Arnhem).

grävlingsfördrivare - flat pensel som används vid fördrivning av lasyrfärgsolja vid t.ex. ådring/marmorering, håren tas från grävlingens rygg

Grönt Sigill - klassning av zinkvitt

grön umbra - järnoxidhaltig lerjord som även innehåller en liten del mangan

guldocker - järnoxidhaltig lerjord som blandats med bränd ockra

gulocker - se "guldocker"

 


H

halvolja - grundolja som består av hälften linolja och hälften terpentin

handledare - trappräcke

hartsolja - linolja som tillsats en harts

hattläkt - en smalare profilhyvlad list som döljer öppningen mellan panelbrädorna utomhus. Om man tittar i ändträet påminner formen om en hatt med brätten

harts - kåda

homogen - likartade, enhetliga

horisontellt - vågrätt

hydratvatten - vatten som är kemiskt bundet med något annat material

I

ilmenit - titanjärnoxid

infravärme - värmestrålning via infrarött ljus, används för att mjuka upp gammal färg vid färgborttagning

inlimning - att bestryka ett makulerat tak med en tunn limlösning av animaliskt lim för att minska insugning i eller genomslag från underlaget, se "makulering"


J

japanspackel - liten fyrkantig eller rektangulär spackel i fjäderstålplåt för ilagning eller spackling av mindre ytor

jodtal - anger hur bra oljan torkar, anger när en förening är mättad - man tillsätter jod och när man inte kan tillsätta mer utan att joden faller ut har man fått fram jodtalet, linolja ligger normalt mellan 160-200

jordfärg - förvittrade bergarter där kulören ges av t.ex. järnoxider, järnhydroxid, manganoxid, järnsilikat eller kol.

J.T.C.L.E.S. - fransk kvalitetsbeteckning på ockra - J.T.C.L.E.S = jaune trés clair lavée extra supériure. Översättning: jaune = gul, trés = mycket, claire = ljus, lavée = slammad, extra = utomordentligt, supérieure = överlägsen

jute, juteväv - växtfibrer från indiska plantor som är släkt med linet, vävs ihop till långa vävar i olika kvalite och grovlek

järnoxidhydrat - fällning av limonit (järnoxidhydrat) i vatten. Låg järnhalt 25-40 %. Utvunnet som myr- och sjömalm för järntillverkning i Sverige sedan 2000 år tillbaka.


järnvitriol - ett järnsalt (FeSO4 7H2O)K

kalcinering - genom upphettning ta bort det kemiskt bundna vattnet i t.ex. kalk

kalcium - metalliskt grundämne

kalciumkarbonat - kalksten = kalcium och kolsyra

kalciumsulfat - svavelsyrad kalk = gips, användes bl.a. till gipsskivor och skolkrita

kalkfärg - kalksten upphettas till 1.000°C så att det kemiskt bundna vattnet avgår varvid man får bränd - /osläckt kalk. Den brända kalken vattenbegjuts och bildar under stark värmeutveckling kalciumhydrat = släkt kalk = målarkalk. Den släckta kalken utröres sedan med vatten till kalkmjölk som används vid målningen

kallvattenfärg - kaseinfärg tillsatt med pigment och ofta blandad med kalk

kaolin - porslinslera (aluminiumsilikat)

kapillär - hårfint rör

karboxsylsyror -Se hemsidan

kasein - ostämne, om man tillsätter löpe till kaseinet bildas ost, används som bindemedel i temperamåleri

KC-bruk - kalkcementbruk, blandas på arbetsplatsen och används som puts- och murbruk

Kershaw, Thomas - (1819-1898) berömd engelsk målare som anses som den främste som funnits inom det dekorativa måleriet ådring och marmorering

kimrök - svart sot efter långsam förbränning av tjärved

kitt - plastisk degliknande massa som kan bestå av olika ingredienser och som torkar i luften och bildar en hård, vattenavvisande yta. Används t.ex. för att täta springan mellan glas och trä i fönster

kittkniv - kniv där bladet är kapat i 60-70° vinkel så att man kan använda den till att påföra och dra ut fönsterkitt

kittlampa - apparat som använder infravärmetekniken för att mjuka upp fönsterkitt när det skall tas bort, se "infravärme"

klister - t.ex. råg- eller vetemjöl utrört i vatten

klossning - när man byter fönsterglas lägger man trästickor eller motsvarande mellan glas och trä för att när man lyfter fönstret glasrutan inte skall kana ned och dra sönder kittet

klädselbräda - panelbräda

k-märkt - kulturminnesmärkt

kobolt - hård, bräcklig metall som liknar järn och nickel

koboltsalter - koboltsalterna är blå och används som pigment - koboltblått

kolföreningar - kemisk förening mellan kol och något annat ämne = organisk kemi

kolofonium - harts (kåda) från fura

konstnärskvalité - avser i färgsammanhang en färg- (kontsnärs-) pasta som har extra fin rivningsgrad och är gjord på pigment som är oförsnittade och i hög kvalité

kopaler - fossila hartser som smälts ihop med olja till fernissa

koppar - oädel metall vars oxid har använts som bl.a. grönt pigment

korrosion - nedbrytning genom vädermässig och/eller kemisk påverkan

krackelering - ett nätmönster av sprickor

krederingsfärg - färg (ofta mager) som läggs på en grundad yta för att få en jämn insugning i ytan, användes förr där det inte gick att skrapspackla ytan t.ex. på möbler o.dyl.

kremservitt - se "blyvitt"

kridering - att genom att påföra ett lager krederingsfärg göra ytan jämn/jämt sugande

krita - se "kalciumkarbonat"

krita - färgen bryts ned och smetar av sig

krom -gult, -orange, -rött - se "blykromat"

kromoxidgrönt - Upphettning av kaliumdikromat och svavel

kulör - nyans, den färgton ögat ser

Kusum - Indiskt träd, se "bladschellack"

kvarts - benämning på kristallin bergart som innehåller kiselsyra

kvastning - att med en grövre borste lägga på färg i "kors&tvärs"-teknik

kvistlack - se "bladschellack"

kåda - växtsaft från barrträd

kärnved - hartsbildning i träetL

lackfärg - lösning av harts i lämpligt lösningsmedel, mals och silas extra fint, bildar efter tork en blank och hård film

lacknafta - raffineringsprodukt efter bearbetning av bergolja (petroleum)

lackpensel - flat, tät hårpensel av hög kvalité

Lapis lazuli - halvädelsten som maldes och slammades så att man fick ett blått pigment, se "Ultramarinblått"

lasyr - genomskinlig färg

latexfärg - se "akrylatlatex"

Ledaire - målarmästare i Paris i mitten på 1800-talet som införde zinkvitt som ersättare till blyvitt i oljefärg

Lemon - kulör-/kvalitetsangivelse på schellack, se "bladschellack"

lera - se "lerjord"

lerjord - jordart som huvudsakligen består av vittringsprodukter av fältspatshaltiga bergarter

levang - grov borste med långt skaft

lignin - Lignin eller vedämne är den substans som håller ihop träets fibrer så att själva virket bildas. Lignin utgör ca 20-30% av virkets massa och hade trä inte innehållit lignin hade det bara varit en hög med lösa cellulosafibrer utan någon som helst sammanhållning eller styrka.

lim - se "benlim"

limfärg - färg som blandas med krita, animaliskt lim och vatten, se "benlim"

limonit - se "järnoxidhydrat"

limträbalk - en stock som skapats genom att limma ihop brädor, företrädesvis gran

limvatten - menas vanligen pärllim eller benlim löst i vatten - ca. 200 gr lim bötlägges och smältes i 10 liter vatten. Användes vanligtvis för att stoppa eller minska insugningen i olika underlag före målning, som t.ex. papp o.dyl.

lin - (Linum usitatissimum), spånadslin, oljelin, ettårig 30-100cm hög ört, stjälkarna/linfibern används till framställning av lintyg, fröna pressas för utvinning av linolja och skalet används till brödbak och djurfoder

linfibrer - se "lin-"

linolja - se "lin"

Lithopone - Lithopone är ett vitt pigment som framställs genom en fällningsprocess med bariumsulfat (tungspat) och zinksulfid.


lockbräda - en bräda som läggs som lock över skarvarna på fasadpanel

lut - lösning av salter i alkali

lärk - (Larix decidua), barrträd som fäller barren varje höst, röttåligt, kådan används till framställning av venetiansk terpentin

lösningsmedel - ett ämne vari ett annat ämne löser sig


M

mager färg - färg utan eller med liten oljetillsats

magert trä - trä som är kådfattigt

makulering - att med makulaturpapp täcka ett nytt vävtak så det blir skarvfritt eller att med t.ex. tidningspapper laga eller täcka en skada i tapet, vävtak, etc.

mangan - grundämne, påminner om järn men är hårdare och sprödare, viktig metall vid legering av bl.a. stål,

manganoxid - brunsten, ingår bland annat i umbrorna och är det som färgar dom bruna, har även använts vid kokning av linolja för att påskynda torkegenskaperna

marmorering - att dekorationsmåla en yta så att den ser ut som marmor

mattera - att ta bort glansen på en yta så den blir matt

mellanstrykningsfärg - halvfet färg inom linoljefärgsmåleriet som påföres efter grundfärgen för att skapa en jämt sugande yta för färdigfärgen

metamorf - något som genomgår en förvandling

Michelangelo - Michelangelo Buonarroti (1475-1564), konstnär och författare

microlitväv - arméringsväv av glasfiber, används för att förstärka porösa väggar eller stärka/dölja sprickor i putsade väggar

millionprogrammet - mellan 1964-1975 hade den svenska socialdemokratiska regeringen målsättningen att bygga 1 miljon nya bostäder för att komma till rätta med den rådande bostadsbristen, 1975 hade det byggts 1 006 000 lägenheter

moddlare - flat pensel av svinborst i bleckhylsa, används för att släta färgen

mortel - ett kärl av sten eller metall där man maler sönder t.ex. pigment

målarsoda - se "soda"

målartejp - tejp där inte klistret torkar så man kan ta bort den utan att dra sönder underlaget

mögel - svampangrepp

mönja - orangeröd blyförening som används till rostskyddsmålning

mörkergulning - färger innehållande oxidativt torkande oljor kan under torkprocessen eller efter lång tid i mörker anta en gulaktig ton.

mörkocker - se "Ockra"N

natrium - grundämne, mjuk, silvervit alkalimetall, används vid framställning av titan och zirkonium, även som natriumklorid (koksalt), natriumhydroxid (kaustiksoda), natriumkarbonat (soda), natriumvätekarbonat (bikarbonat), natriumnitrat (gödsel)

NCS - Natural Colour System, ett logiskt uppbyggt nyanseringssystem

nodulär - runda pigmentkorn

Normalparaffin - (C10-C13), paraffiner, är mättade, raka eller förgrenade kolväten med
mindre miljö- och hälsopåverkan än andra typer av kolväten, används till tändvätska, lampolja, etc.O

obränd umbra - se "brun umbra"

ockra - järnoxidhaltig lerjord

oljegrund - en första strykning för att mätta ojämnt sugande trä, företrädesvis en blandning på linolja och zinkvitt

oljespackel - se "spackel"

oorganiska pigment - pigment uppbyggda av mineraler, t.ex. umbra, ockra, terra, krita, gips, kalk etc.

organiska pigment - uppbyggda av växter eller djur, t.ex. olika växtfärger som Krapplack (krapprot), eller från djurriket - Karminrött (Cochenille bladlusen)

ormar - vid målning med linoljefärg på putsade ytor som har en spricka där oljan kan suga in blir färgen matt och mörk över sprickan - den "ringlar" sig då över väggen

Orr, J.B. - uppfann Litopon (zinksulfid + bariumsulfat) 1874

Orr´s zinkvitt - Litopone, se "Orr, J.B."

o/v-emulsion - emulsionsfärg där olja har tillsatts i en vattenburen färg

oxidation - kemisk process där ett ämne förenas med syreP

Paleolitisk tid - yngre stenåldern ca. 8.300 - 40.000 år f.kr.

pappersremsa - 8 cm bred pappersremsa i specialpapper med små perforerade hål, används för att dölja och förhindra sprickbildning i gipsskarvar, remsan trycks fast i det våta spacklet och spacklas sedan över

pasta - ett pigment utrört i bindemedel eller glykol

patentering - genom att stryka en bra sittande limfärg med en mager, tunn oljefärg skapa ett fast underlag för fortsatt målning (med t.ex. ny limfärg)

patentgrund - mager grundfärg ofta gjord på benlim, krita och olja använd för att skapa ett jämt sugande underlag för oljemålning

penetrera - tränga in i något

penslar - redskap bestående av hår, borst, fibrer, etc. fästade på ett skaft, används för påstrykning av vätskor så som t.ex. färg, lim, etc.

permanentvitt - se "zinkvitt"

Persiskt rött - blykromatoxid, se "blykromat"

pH - pH-värde anger hur surt eller basiskt något är. pH-neutralt är pH 7, det som ligger under räknas som surt och det som ligger över som basiskt. pH är en förkortning av engelskans potential of Hydrogen dvs. vätepotential

pigment - färgande ämne i torrform, t.ex. järnoxider

plafondpensel - takpensel, bred tjock pensel 14x3cm eller större med både hår, blandborst och syntetborst beroende på användningsområde

plastfärg - se "akrylatlatex"

platsgrundering - panelvirket kommer obehandlat till arbetsplatsen och grundmålas där

Popeijanskt rött - järnoxidrött, oftast ljusare engelskt röd, vanligtvis försnittad

pormättnad - att med en grundfärg eller ett spackel fylla ut ett porigt underlag utan att bygga upp något skikt på ytan

pottaska - björkaska, kokas och reduceras till ett salt som använts vid bl.a. tvåltillverkning

pullverfärg - färgpulver för industriell applicering på metall. Pulverfärg är helt torr och appliceras med hjälp av elektrisk attraktion. Pulverpartiklarna laddas i en pistol, elektriskt eller statiskt. Målningsobjektet är jordat och "suger" till sig färgen. I nästa steg värms färgen upp i en ugn och flyter ut till ett jämnt och starkt ytskikt.


puts - ett tunt lager av murbruk - oftast ett kalkbruk

pärllim - se "benlim"


Q


R

Rafael - Raffaello Sanzio (1483-1520), konstnär, arkitekt under renässansen, samtida med Leonardo da Vinci och Michelangelo

regelverk - ett bärande fack- eller ramverk av stolpar och reglar

renässansen - "återfödelse", varade från 1300 - 1500-talet

revertering - ett lager putsbruk som lagts på en trävägg där man spänt en vassmatta eller ett hönsnät som bruket fästs mot

Riks Antikvarie Ämbetet (RAÄ) - Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv


roller - måleriverktyg - en rulle klädd med fiberduk som monterats på ett skaft

rutil - ett rött till brunrött kristalliskt mineral som huvudsakligen består av titandioxid och järn

rödfärgspigment - järnoxidpigment som bränts och används i slamfärg

röta - en jäsnings- eller förruttnelseprocess som uppkommer i kombination av fukt och rötsvampar

Rött Sigill - klassning av zinkvitt


S

schablon - pappers- eller plastark där ett mönster är instansat, används till dekorationsmåleri genom att schablonen läggs på ett underlag och färg appliceras i hålen

schablonpensel - kort, tjock pensel där borsten doppas i färg och genom att stöta den mot schablonens hål blir underlaget färgat

schellack - se "bladshellack"

siccativ - torkmedel, vanligtvis en metallförening som katalytiskt påskyndar torkprocessen hos oxidativt torkande oljefärg

siktat - sila t.ex. pigment genom en sikt för att finfördela det och skilja stora korn från små

sil - redskap utformat för filtrering

silikatfärg - färg där bindemedlet består av kaliumsilikat dvs. ett salt av kiselsyra (vattenglas), endast för målning av mineraliska underlag, se "vattenglas"

silverglitt - blyoxid, använd till framställning av mönja och blyvitt

skinntork - skinntork uppstår när linoljefilmen påförs för tjockt, genom syreupptagningen sväller oljefilmen och om den då inte kan genomhärda så den sitter fast mot underlaget skrynklar ytan sig och blir rynkig

skrapspackelfärg - se "spackelfärg"

skyddspapp - kraftigt brunt papper på rulle som används för att skydda golv etc. vid målning

skäck - ojämnhet i matt färg som uppstår när man rör ytan innan den torkat eller vid överlappningar, blank fläck på matt färg, matt fläck på blank färg

slammat - putsat med kalkslam

slamoljefärg - slamfärg med linoljetillsats över 15% som går att bryta i olika kulörer

slipgrund - mager grundfärg som man sedan efterslipade för att ytan skulle bli slät

slipstrykningsfärg - första magra linoljefärgen ovanpå linoljespacklade ytor, den blöta färgen slipades ihop med spacklet med pimpsten för att ytan skulle bli slät

släpljus - ljus från en ljuskälla som ligger i mindre än 90° vinkel mot den belysta ytan och som därför skapar skuggor

sojaolja - sojabönolja, halvtorkande olja som används vid framställning av alkyder

spackelfärg - Cellulosaspackelfärg eller skrapspackelfärg som den också kallas efter hur den appliceras, används bl.a. som första skikt på starkt alkaliska underlag så att den linoljebaserade färgen inte skall komma i kontakt med underlaget och riskera att förtvålas. Blandning på krita, cellulosalim och linolja/linoljefärg

sparmåla - vid målning med roller når man inte ut i vinklar eller mot lister o.dyl., därför sparmålar man med en vanlig pensel först 1-2 dm ut från alla dessa ytor

sparpensel - liten, smal anstrykare, se "anstrykare"

Speedheater - färgborttagningslampa som mjukar upp oljefärg genom våglängden på infravärmen

spjälkning - flagning

soda - natriumhydroxid, framställs ur koksalt, används som tvättmedel och vid glasframställning, starkt alkaliskt

spackel - en tjockare blandning av bindemedel och fyllnadsmedel som används för att täta sprickor och jämna ut ojämnheter i underlaget

splintved - den glesvuxna vårveden

spor - encellig mikoroskopisk fortplantningskropp från svampar och mossor

sprit - alkohol

spånplatta - träfiberskiva där träspån och lim pressats samman under högt tryck

standolja - linolja som kokats kortare eller längre tid över kokpunkten (285°C)

stocklack - se "bladschellack"

strontium - grundämne, används som sickativ i oljefärg

ströppla - att med borste eller pensel stöta mot en nymålad yta så den blir korning och matt

ströpplare - bred, rektangulär pensel/borste med styv tät borst som används vid ströppling

stubbterpentin - Utvinns med lösningsmedel ur vedavfall och stubbar i pappersmassaindustrin

strykbarhet - hur lätt eller svårt det är att arbeta ut en färg

sträckförmåga - hur många m²/liter en färg skall eller bör målas ut på, ej att förväxlas med täckförmåga

ströa (virke) - lägga distanspinnar mellan varje brädlager

ströa (pigment) - långsamt hälla i lite pigment åt gången under omrörning (vid pastatillverkning)

surt - ett ämne med lågt pH, under pH 7 som t.ex. citronsyra eller fosforsyra

svampa - att stöta med en tvättsvamp i nymålad färg för att skapa ett tryckmönster

svavel - ickemineraliskt grundämne, ingår bl.a. i auripigmenten (arsenik-)

syraanhydrid se hemsidan

syntetisk - något som framställts ur syntet- eller konstmaterial, motsatsen - naturmaterial

syratal - anger halten fria syror i fetter, hartser, oljor, lösningsmedel o.d.

syre - kemisk beteckning O (Oxygen), nödvändig för upprätthållande av liv samt vid oxidationsprocesser


T

talk - mjuk vitaktig mineral som består av magnesiumsilikat

tallolja - oljeartad vätska erhållen som biprodukt vid framställning av sulfatmassa, används till en blandning av harts- och fettsyror som bindemedel i lacker och målarfärger

tapetklister - blandning på mjöl och vatten

teak - (Tectona), hårt, tungt, elastiskt och oljehaltigt, genom en avverkningsmetod med ringbarkning på rot där trädet sedan får torka under två år erhålls ett träslag med särskilt goda egenskaper för träindustrin

tempera - "blanda", "röra ihop", färgpigment rörs ihop med ägg, lim eller kasein

termoplastiskt material som blir mjukt och formbar vid uppvärmning och sedan åter stelnar

terra - "torka", laserande gul - rödfärgad jord bestående av järnhydroxid

terra di Sienna - "jord från Sienna", dagbrottet i Sienna, tog slut på 1940-talet, dagens pigment kommer huvudsakligen från Sicilien, Sardinien och bergskedjan Appalacherna i USA, se "terra"

Titandioxid - Naturligt oorganiskt salt som framställs ur mineralerna rutil och ilmenit som förekommer i Nordamerika och Norge

tixotrop - genom tillsatsmedel görs färgen tjock men vid penselstrykning tunnas den tillfälligt och blir då lätt att påföra, används bl.a. när man vill använda färgen till att "fylla" ojämnheter i underlaget eller för att dölja ett högt lösningsmedelsinnehåll

tjära - Trätjäror är biprodukter vid kolning av kådrik ved (i milor eller ugnar). Stenkolstjära utvinns ur stenkol och användes bl.a. för framställning av syntetisk krapprött - Alisarinrött

T.N. Orange - se "bladschellack"

ton - lera, se "lerjord"

"ton-i-ton" - två kulörer i samma nyans men mörkare - ljusare

torrhalt - det som finns kvar av en lösning eller blandning när de flyktiga organiska lösningsmedlen eller vattnet avdunstat

torrpigment - pigment i pulverform

transportskydd - vatten med svag pigmentinblandning som påförs på t.ex. husfabriker för att skydda träet mot nedbrytning av UV-ljus under transport till byggarbetsplatsen. OBS! Skall ej förväxlas med en grundfärg och ersätter inte sådan vid målning."

tredimensionellt - höjd, bredd, djup

Trompe l´oil - "lura ögat", dekorationsmåleri som går ut på att måla så naturtroget som möjligt så att målningen förväxlas med verkligheten

tryckimpregnering - Tryckimpregnering sker i en impregneringscylinder under tryck och med tillsatt impregneringslösning. Normalt används lösningar av oorganiska föreningar som innehåller koppar/krom/arsenik/bor/fosfor till impregneringen.


träfiberskiva - Träfiberskivan består av trä som sönderdelats till fibrer och sedan pressats samman till skivor

tungolja - torkande olja som utvinns ur frukter av träden Aleurites fordii och Aleurites montana. Av oljan kokas den lack som anv. till berömda kinesiska och japanska lackarbeten

tungspat - se "bariumsulfat"

täckförmåga - hur mycket en färg kan dras ut utan att underlaget lyser igenom, oftast angivet i m²/liter, ej att förväxlas med sträckförmåga

täcklasyr - färg som täcker den målade ytan så att inte underlaget syns men så att trästrukturen fortfarande syns

täckpapp - tjockt, oftast brunt, papper som man lägger ut på t.ex. golvet för att förhindra färgstänk när man målar

U

ultramarin - "långt bort - över havet", syftar på att man under romartiden hämtade ädelstenen Lapis lazuli på andra sidan medelhavet i afrika

umbra - "skugga", kommer av att man vid porträttmålning använde umbra som bottenton när man skulle måla hud

uppstrykning - att stryka upp (ett prov) en mindre yta med den färgkulör man tänkt använda för att kunna godkänna den

uppstrykningar - drabbar huvudsakligen ljusa färger som bryts med grova pigment (t.ex. jordpigment som obrända umbror och ockror) där färgpastan inte rivits tillräckligt eller om färgen inte silats genom en tillräckligt fin sil, pigmentkornen klumpar ihop sig i små anhopningar i färgen och går sönder när färgen stryks ut vilket syns som ett litet streck

utklistring - efter uppsättning av väv- eller papptak limmades en pappersremsa över spikraderna

utlagning - sprickor i putsade tak och väggar lagas genom att skrapa ur sprickan med spackeln eller kniv och sedan laga den med gips eller gipsbruk

UV-ljus - Ultraviolett ljus (UV) är den del av det elektromagnetiska spektrumet som ligger i våglängdsområdet mellan den violetta delen (400 nm) av det synliga spektrumet och röntgenstrålning (100 nm)V

vattenavvisning - en ytas förmåga att stå emot vatten i vätskeform

vattenbaserad färg - färg som spätts ut med vatten

vattenglas - natrium- och/eller kaliumsilikat, kisel, blir ett med mineraliska material, används pigmenterad som färg på puts, betong, etc., se "silikatfärg"

Venetiansk terpentin - se "balsamterpentin"

verktyg - redskap för bearbetning av material

vertikalt - lodrätt, upp och ned

vetemjölsklister - tapetklister, se "klister"

da Vinci, Leonardo - (1452-1519), målare och universalgeni, var med om att utveckla perspektivmåleriet

vinkelpensel - se "elementpensel"

Vitt Sigill - klassning av zinkvitt

v/o-emulsion - färg där vatten har blandats i oljefärg

volymtorrhalt - se "torrhalt"

våtfilmsmätare - oftast en metallbit med "tänder" på en sida som är olika långa i en angiven skala, när den trycks ned i blöt färg blir bara de "tänder" som är i färgen färgade och man kan då läsa av hur tjock färgfilmen är

"våt kant" - vid målning med matta färger på större ytor uppstår ett skäck (se "skäck") om färgkanten hinner torka innan målningen fortsätter, det är därför viktigt att färgkanten fortfarande står blöt när man fortsätter

vätförmåga -

väv - att genom att korsa två vinkelräta trådsystem foga ihop ett tygW


X

Xerotin - blandning på mangan, kobolt och zirkonium, används som tormedel i linoljebaserad färg

Xylén - se "aromater"Y


Z

Zanichelli, A. - (18-- - 19--), målarmästare i Helsingborg som gav ut Svensk Målaretidning 1919-195-)

zinkgult - zinkkromat, zinksalter behandlade med kaliumdikromat som tillsammans bildar zinkkromatoxid

zinkgrönt - zinkkromat blandat med järnblått

zinkplåt - plåt framställd av zink och andra legeringar, i fuktig luft korroderar ytan och bildar en grå zinkkarbonathydroxid som skyddar mot vidare korrosion

zinksulfid - zinkblände = järnhaltig zinksulfid, mineral i jordskorpan som används för att framställa olika zinkprodukter

zinkvitt - pigment som tagits fram genom upphettning av zinkblände så det förgasas, när gasen kyls av avsätter den sig som ett (zink-)pulver.

Zirkonium - grundämne, används som sickativ i oljefärgÅ

ådring - att dekorationsmåla en yta så att den ser ut som träÄ

äggvita - användes som skyddande skikt efter målning invändigt som en "fernissa"

ädelträ - träslag som uppskattas för sitt utseende och därför används utan täckande färgbehandlingar som t.ex. i möblerÖ

övermålningsbar - den yta man tänkt måla lämpar sig som underlag för den färg man tänkt påföra